GDPR

GDPR2024-03-23T09:33:20+00:00

Poučení o zpracování osobních údajů – uchazeči

Společnost LISS, akciová společnost, IČO: 16190874, se sídlem Dopravní 2603, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 611  (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že Správce bude či může zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“).

OÚ, které zpracováváme, jsou kategorie adresní a identifikační (např. datum narození, rodné číslo, fotografie).

OÚ zpracováváme z důvodu splnění pracovní smlouvy, resp. především z důvodu realizace opatření před jejím uzavřením při náboru zaměstnance, dále pak z důvodu nutnosti plnění našich zákonných povinností a také na základě oprávněného zájmu.

OÚ zpracováváme za účelem realizace náborového řízení.

Informujeme Vás tímto, že zpracováním OÚ můžeme pověřit další osobu, která je v pozici zpracovatele OÚ. Informujeme Vás také, že Vaše OÚ mohou být předány dalšímu správci, a to i do zahraničí, vč. lokací mimo EU, budete-li vyslání k výkonu práce či jiné činnosti do cizí země.

Vaše OÚ budou uloženy na zabezpečeném místě a mají k nim přístup jen oprávněné osoby.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu trvání náborového řízení u Správce a dále po dobu 1 roku, udělíte-li Správci souhlas se zpracováním OÚ na toto období.

Informujeme Vás, že máte právo na přístup k Vašim OÚ a informacím o zpracování OÚ, právo na výmaz, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, právo na opravu Vašich OÚ, právo na omezení zpracování Vašich OÚ, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, právo na přenos Vašich OÚ k jinému správci a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (zpracování OÚ bez hlavního přičinění člověka).

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním Správce na jeho výše uvedené poštovní adrese a dále pak na emailové adrese: gdpr@liss.cz. Informace Vám Správce poskytne přednostně v listinné podobě. Pakliže podáte Vaší žádost elektronicky, bude Vám odpovězeno také elektronicky, pokud nepožádáte o vyrozumění v listinné podobě.

Poučení si může stáhnout zde.